Nga plani i menaxhimit të lumenjve, tek pronat e shtetit/Vendimet e miratuara nga qeveria

113 563 lexime

124,178FansaPëlqeje

Këshilli i Ministrave ka zhvilluar një mbledhje ditën e sotme, ku janë marrë disa vendime.

Qeveria ka miratuar një plan menaxhimi për lumenjtë Erzeni dhe Ishëm, që shpesh herë janë dhe shkaktarë të përmbytjeve., e po ashtu një plan për zhvillimin urban të shtratit të lumit Lana. Nga ana tjetër, është miratuar hapja e institutit arsimor privat parauniversitar të arsimit të mesëm “Ecole Internacionale”, një shkollë private franceze.

Vendimet e Këshillit të ministrave:

V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT TË MENAXHIMIT TË BASENIT UJOR ERZEN 2024-2029

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të shkronjës “d”, të pikës 2, të nenit 8, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, dhe në vijim të pikës 23, të kreut 3, të shtojcës II, të vendimit nr.1015, datë 16.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujore, të planeve të menaxhimit të baseneve ujore dhe planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e Planit të Menaxhimit të Basenit Ujor Erzen 2024-2029, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Zbatimi i Planit të Menaxhimit të Basenit Ujor Erzen 2024-2029 fillon në   vitin 2024. Ngarkohen organet përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore dhe të gjitha institucionet e përmendura në tekstin e këtij plani për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT TË MENAXHIMIT TË BASENIT UJOR ISHËM 2024-2029

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të shkronjës “d”, të pikës 2, të nenit 8, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, dhe në vijim të pikës 23, të kreut 3, të shtojcës II, të vendimit nr.1015,    datë 16.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujore, të planeve të menaxhimit të baseneve ujore dhe planeve të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e Planit të Menaxhimit të Basenit Ujor Ishëm 2024-2029, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Zbatimi i Planit të Menaxhimit të Basenit Ujor Ishëm 2024-2029 fillon në  vitin 2024.

Ngarkohen organet përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore dhe të gjitha institucionet e përmendura në tekstin e këtij plani për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

PËR HAPJEN E INSTITUCIONIT ARSIMOR PRIVAT PARAUNIVERSITAR TË ARSIMIT TË MESËM TË ULËT “ECOLE INTERNATIONALE”,  KU MËSIMI ZHVILLOHET NË GJUHËN FRËNGE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 42, të  ligjit nr.69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Hapjen e institucionit arsimor privat parauniversitar të arsimit të mesëm të ulët “Ecole Internationale”, me kohë të plotë, i cili ushtron veprimtarinë arsimore, në adresën: Rruga Tiranë-Elbasan, km 5, Lundër, Tiranë, me numër pasurie 867/19. Në këtë institucion arsimor mësimi zhvillohet në gjuhën frënge, ndërsa lëndët “Gjuhë shqipe”, “Histori e kombit shqiptar” dhe “Gjeografi e Shqipërisë” zhvillohen detyrimisht në gjuhën shqipe.

Ngarkohen  Ministria  e  Arsimit  dhe  Sportit,  Drejtoria  e  Përgjithshme  e  Arsimit Parauniversitar, Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar, Durrës, Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar, Tiranë, dhe institucioni arsimor privat parauniversitar i arsimit të mesëm të ulët “Ecole Internationale” për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES NDRYSHUESE NR.1 TË MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET KËSHILLIT   TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPIANE TË INVESTIMEVE, PËR PROJEKTIN “SHTRATI  I LUMIT LANA – ZHVILLIM URBAN”, RATIFIKUAR  ME LIGJIN NR.64/2019

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 10 e 23, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes ndryshuese nr.1 të marrëveshjes së grantit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për projektin “Shtrati i lumit Lana – zhvillim urban”, ratifikuar me ligjin nr.64/2019, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

V E N D I M  PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.494, DATË 30.6.2005,   TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS  SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË PUNËVE TË JASHTME”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 8, pika 3, e 13, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

Lexo edhe :  Samiti për Ukrainën/ Rama: Prania e Zelenskyt është një kujtesë që Putin nuk ia ka dalë

V E N D OS I:

Në vendimin nr.494, datë 30.6.2005, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Punëve të Jashtme”, lista e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, e përmendur në pikën 1, e cila përbëhet nga 2 (dy) fletë, zëvendësohet me formularin dhe planrilevimin që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij

Ngarkohen Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DHE MËNYRËS SË KOMPENSIMIT TË DREJTË PËR PËRDORIMIN E VEPRAVE PA AUTOR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 75/2, të   ligjit nr.35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Ky vendim ka për objekt përcaktimin e procedurës e të mënyrës së kompensimit të drejtë për përdorimin e veprave pa autor.

Për qëllim të këtij projektvendimi, termat “vepër pa autor” dhe “kompensim i drejtë” kanë të njëjtin kuptim si në ligjin nr.35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, të ndryshuar.

Autori, bashkautori ose agjencia e administrimit kolektiv, e autorizuar nga autori ose bashkautori, paraqesin një kërkesë me shkrim për dhënien fund të statusit për veprat pa autor dhe për përllogaritjen e kompensimit të drejtë.

Kërkesa për kompensimin e drejtë paraqitet tek institucioni i cili ka përdorur veprën pa autor.

Kërkesa për kompensimin e drejtë shoqërohet me dokumentacionin, si më poshtë vijon:

a) Dokumentin e identifikimit të autorit ose bashkautorit.

b) Dokumentin që vërteton se kërkuesi është titullar i të drejtave për veprën pa autor;

c)  Të dhënat për vendndodhjen e autorit ose të bashkautorit;

ç) Aktin noterial të përfaqësimit në rast se kërkesa kryhet nga një përfaqësues ligjor;

d) Vendim gjykate për të vërtetuar se kërkuesi është titullar i të drejtave për veprën pa autor, në pamundësi për të plotësuar kushtin e shkronjës “b” të kësaj pike.

Institucionet e parashikuara në pikën 1, të nenit 16/2, të ligjit nr.35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, të ndryshuar,  përcaktojnë shumën e kompensimit të drejtë dhe mënyrën e shpërblimit, në konsultim me autorin ose bashkautorin, pasi kanë përfunduar statusin “vepër pa autor”.

Shuma e kompensimit të drejtë përcaktohet sipas kategorive të veprave pa autor, duke marrë parasysh:

a) qëllimin e përdorimit të veprës, sipas përcaktimit të nenit 75/2, të ligjit nr.35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, të ndryshuar;

b) dëmin e shkaktuar autorit ose bashkautorit gjatë përdorimit të veprave pa autor në lidhje me të drejtat personale pasurore dhe jopasurore të tyre;

c) shpenzimet e institucionit për të kryer kërkimet shteruese për përcaktimin e statusit “vepër pa autor”, digjitalizimin, indeksimin, katalogimin, ruajtjen apo edhe vënien në dispozicion të publikut të veprës pa autor.

Nëse shuma e kompensimit të drejtë dhe mënyra e shpërblimit nuk përcaktohen pas konsultimit me autorin ose bashkautorin, ajo përcaktohet bazuar në metodologjinë dhe masat e tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv, duke iu referuar së njëjtës kategori veprash.

Pas përfundimit të statusit “vepër pa autor” dhe kompensimit të drejtë, institucioni përdor veprën vetëm me autorizim/kontratë me shkrim të autorit, bashkautorit apo titullarit të të drejtave të veprës origjinale.

Institucioni njofton menjëherë ministrinë përgjegjëse për të drejtën e autorit për përfundimin e statusit “vepër pa autor” dhe fillimin ose jo të procedurave për kompensimin e drejtë.

Ministria përgjegjëse për të drejtën e autorit përditëson bazën e të dhënave për veprat pa autor.

Kompensimi paguhet nga institucioni që ka përdorur veprën.

Nëse vepra është në bashkautorësi, kompensimi i paguhet titullarëve të të drejtave bashkërisht. Në rast të mungesës së informacionit për pjesën takuese të secilit bashkautor, kompensimi paguhet në masa të barabarta.

Në rast se autori ose bashkautori nuk janë dakord me shumën e kompensimit, ato kanë të drejtën e ankimit sipas dispozitave të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë.

Autori ose bashkautori kanë të drejtën e ankimit në gjykatë.

Ngarkohen Ministria e Kulturës, bibliotekat publike, institucionet arsimore, muzetë, personat e tjerë juridikë që kryejnë veprimtari muzeore, arkivat dhe transmetuesit publikë që janë krijuar në Republikën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”./   S.M

Të fundit

A do të vizitoni Kosovën? Ja përgjigja epike e kryeministrit shqiptar të Maqedonisë

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, tha se nuk ka marrë ftesë ende për ta vizituar Kosovën. I pyetur...

Çfarë po ndodh? Shkencëtarët ngrenë alarmin, shkurti i këtij viti më i nxehti në histori

Muaji shkurt i këtij viti mund të jetë më i nxehti i regjistruar ndonjëherë në histori, me lulet që kanë lulëzuar më herët në...

“Do t’i ha hallvën”/ Nuk ndalet Erjola, vazhdon me Ledjonën planin kundër Ilnisës

Erjola me Ledjonën kanë qenë duke biseduar me njëra-tjetrën për planin që ato të dyja në bashkëpunim me Julin kanë thurur për Ilnisën dhe...

Reuters: Vuçiç nga Tirana jep ndihmë humanitare për Ukrainën, Zelensky e falenderon!

Presidentin ukrainas Volodymir Zelensky gjatë vizitës së tij në Tiranë në Samitin Ukrainë – Europa Juglindore u takua edhe me mikun e armikut të...

Veliaj pret ministrin Kamyshin:Fatkeqësinë e luftës ta kthejmë në mundësi për prosperitet

Tirana, si kryesuese e Presidencës B-40, rrjetit më të madh të bashkive në rajonin e Ballkanit, do të ndihmojë në rindërtimin e qyteteve të...

Lajme të tjera

Web TV